Thông tin và Tài nguyên

WEBSITE HỮU ÍCH

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng Thầy Cô đến với Website Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn_Sông Cầu_Phú Yên. Thầy cô chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế hoạt động của Hội đồng trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Lê Quân (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:29' 12-12-2011
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 795
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TX SÔNG CẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỒNG SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : / QC-NHS . Xuân Thành, ngày 27 tháng 10 năm 2011QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỒNG SƠN
-------------

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế này quy định lề lối làm việc của Hội đồng Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn nhiệm kỳ 2011 – 2015, mối quan hệ công tác giữa Hội đồng Trường với Chi bộ, với Hiệu Trưởng và với các tổ chức, đoàn thể trong Trường .

Điều 1 : Cơ sở pháp lý của Hội đồng trường :

Hội đồng Trường được thành lập và hoạt động theo các văn bản pháp luật sau đây : Điều lệ Trường trung học cơ sở, Trường THPT và Trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ;

Điều 2 : Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Trường :

Hội đồng Trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :
2.1, Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà trường ;
2.2, Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ;
2.3, Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường ;
2.5, Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường ; giám sát các hoạt động của nhà trường .

Điều 3 : Cơ cấu của Hội đồng Trường :

3.1, Hội đồng trường gồm có Chủ Tịch, thư ký và các thành viên Hội đồng do Phòng GD-ĐT ra quyết định công nhận trên cơ sở đề nghị của Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn .

3.2, Chủ tịch Hội đồng trường do toàn thể thành viên Hội đồng bầu, Phòng GD-ĐT ra quyết định bổ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng trường được sử dụng con dấu và bộ máy của Trường trong phạm vi thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trường .

Chủ tịch Hội đồng trường có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, chủ trì, lãnh đạo việc thảo luận và thông qua quyết nghị các phiên họp của Hội đồng .

3.3, Thư ký Hội đồng trường do Hội đồng bầu. Thư ký Hội đồng trường có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng trường trong các lĩnh vực : tổng hợp tình hình hoạt động của nhà trường và của Hội đồng trường ; chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các phiên họp của Hội đồng trường ; tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến của Hội đồng theo quy định của Nhà nước và của Trường ; đảm bảo hoạt động của Hội đồng trường .

3.4, Các thành viên khác của Hội đồng trường hoạt động kiêm nhiệm .
Các thành viên có nhiệm vụ đóng góp vào các quyết nghị của Hội đồng trường trong các phiên họp của Hội đồng . Trong thời gian giữa hai phiên họp, mỗi thnahf viên đều có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng và có thể đề xuất những ý kiến về hoạt động của Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn .

CHƯƠNG II
LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Điều 4 : Nguyên tắc chung :

Hội đồng trường làm việc theo phương thức thảo luận, thông qua các Nghị quyết tập thể tại các cuộc họp của Hội đồng trường để đưa ra các quyết định trong phạm vi các nhiệm vụ đã được quy định . Chủ tịch Hội đồng trường không tự mình đưa ra quyết định .

Điều 5 : Chế độ hội họp :

Hội đồng trường họp thường kỳ ít nhất hai lần trong một năm . Trong trường hợp cần thiết, khi Hiệu Trưởng hoặc ít nhất một phần ba thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường . Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời đại diện chính quyền và đoàn thể địa phương tham dự cuộc họp của Hội đồng trường khi cần thiết .

Phiên họp Hội đồng trường được công nhận là hợp lệ khi có mặt từ ba phần tư số thành viên của hội đồng trở lên ( trong đó có Chủ tịch hội đồng) . Nghị quyết của Hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt nhất trí . Các nghị quyết của Hội đồng trường được công bố công khai trong toàn trường .

Hiệu Trưởng nhà
 
Gửi ý kiến